محیط زیست بر واحدهای آلاینده نظارت می‌کند


تهران- ایرنا- سازمان حفاظت محیط زیست با موافقت نمایندگان مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245393/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF