مدیران دولت گذشته در شستا برای تحقیق وتفحص از این نهاد سنگ اندازی می‌کنند


تهران – ایرنا – رییس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: مدیران دولت قبل در شستا برای تحقیق وتفحص از این نهاد سنگ اندازی می‌کنند که موضوع به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110979/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C