مردم موافق افزایش سن بازنشستگی هستند


تهران – ایرنا – نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد ، بیش از نیمی از بازنشستگان بر این باورند اگر در زمان بازنشستگی خود محدودیت سن وجود نداشت، مایل به ادامه اشتغال بودند و ۴۲/۷ درصد از بازنشستگان نیز براین باورند اگر دیرتر بازنشسته می‌شدند وضعیت مالی خانواده شان بهتر بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183428/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF