مسبب توقف احتمالی جهش شاخص‌های بخش صنعت کیست؟


تهران- ایرنا- جهش کم‌سابقه شاخص‌های صنعتی در دولت سیزدهم طبق گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار، پیام مهمی برای مجلس دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142613/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA