مصوبه مجلس تغییری در نحوه برگزاری «کنکور ۱۴۰۲» ایجاد نمی‌کند


تهران- ایرنا-رئیس کمیسیون آموزش مجلس  در مورد  بررسی طرح یک فوریتی کنکور در کمیته‌‎ ویژه ، گفت: این طرح معطوف به سال‌‎های ۱۴۰۳ به بعد بوده و تغییری در نحوه برگزاری کنکور ۱۴۰۲ ایجاد نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967762/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF