معاندان دنبال زنده‌ کردن اغتشاشات با طرح دروغ‌ اخراج اساتید هستند


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفـت: معاندان نظام اسلامی با فضاسازی و طرح دروغین اخراج اساتید دانشگاهی به دنبال زنده کردن اغتشاشات سال گذشته هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220757/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF