معاون سیاسی صداوسیما، رئیس ستاد انتخابات رسانه ملی شد


تهران- ایرنا- پیمان جبلی در حکمی علیرضا خدابخشی، معاون سیاسی صداوسیما را به سمت رییس ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075735/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF