منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران ایجاد می‌شود


تهران- ایرنا- لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران در صحن علنی مجلس تصویب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190443/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF