موادی از طرح بانکداری اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات اعمال شده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022019/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD