موافقتنامه ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دوجانبه تصویب شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه ایران و بلاروس در زمینه نظام ارتقای بازرگانی دو جانبه را تصویب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226418/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87