موافقت کمیسیون برنامه و بودجه با تحقیق و تفحص از سازمان برنامه


تهران – ایرنا – نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کشور طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ در جلسه این کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124804/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87