موافقت کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با تمدید شش ماهه برنامه ششم


تهران – ایرنا – عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002302/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85