موفقیت دولت سیزدهم در دیپلماسی منطقه‌ای/ صادرات غیرنفتی افزایش یافت


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم با گسترش دیپلماسی اقتصادی در منطقه در افزایش صادرات غیرنفتی و پیدا کردن بازارهای جدید بسیار موفق عمل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208270/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4