مولدسازی دارایی‌ها، سرفصل مهم برنامه هفتم توسعه 


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌ها به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم این برنامه هفتم توسعه تلقی می‌شود، گفت: حرکتی که اکنون درخصوص مولدسازی دارایی‌ها آغاز شده، سرآغازی برای اهداف بزرگتر در حوزه مولدسازی خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167069/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87