میانگین حقوق ۲ سال آخر کارکنان دولت مبنای بازنشستگی آنها خواهد بود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر دولت محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت براساس ۵ سال آخر مخالفت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191220/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF