میزان مشارکت مردم، عنصرِ اصلی در انتخابات پیشِ روست


اصفهان_ایرنا_دبیر جامعه اسلامی مهندسین اصفهان گفت: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، لذا میزان مشارکتِ مردم رُکن رکین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سالجاری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199810/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA