ناظران مجلس در برخی از دستگاه‌های اجرایی انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق ملی – اسلامی در دستور کار قرار گرفت که با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، مهدی طغیانی و مجتبی رضاخواه هر کدام با ۱۷۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.

همچنین انتخابات اعضای ناظر مجلس در کمیته نظارت بر اجرای بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه کشور در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که مسلم صالحی، الهوردی دهقانی و سیدغنی نظری خانقاه هر کدام با ۱۷۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.

در ادامه انتخاب دو نفر به عنوان اعضای ناظر مجلس در کمیته بررسی طرح‌های جدید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران در دستور کار قرار گرفت و سیدلفته احمدنژاد، رمضانعلی سنگدوینی و مجتبی رضاخواه هر کدام با ۱۷۴ رأی مأخوذه به عنوان اعضای ناظر انتخاب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857128/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF