نجفی: اقدامات اروپا در قبال ایران و سپاه از سوی مجلس رصد می‌شود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعنامه پارلمان اروپا درباره سپاه ضمانت اجرایی ندارد و فقط یک هیاهوی سیاسی است، گفت: مجلس اقدامات و تحرکات اروپا را رصد می کند تا در برابر آن پاسخ مناسب داده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007328/%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF