نحوه احتساب بیمه «دوران خدمت سربازی» مشخص شد


تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس نحوه احتساب بیمه دوران خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را مشخص و سهم دولت بابت هزینه کارفرمایی را تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295762/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF