نحوه پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت به افراد دارای چک برگشتی تعیین شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس ساز و کار پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بدهکاران مالیاتی و بدهکاران بانکی و همچنین افراد دارای چک برگشتی را تعیین کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966904/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C