نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر در کیش برگزار خواهد شد


رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد در جریان سفر وزیرامورخارجه به چهار کشور حاشیه خلیج فارس، درباره افزایش و تسهیل حمل و نقل تجاری دریایی میان ایران و قطر رایزنی شد و مقرر گشت نشست کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر در آینده نزدیک در جزیره کیش برگزار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151154/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF