نظام یکپارچه مدیریت مالی برای رصد گردش وجوه عملیاتی می‌شود


تهران- ایرنا- به‌منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه،  نظام یکپارچه مدیریت مالی به‌عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اجرایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049660/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF