نقش آفرینی جریانات فاسد امنیتی، اقتصاد پنهان و قاچاقچیان در نوسانات ارزی


تهران – ایرنا – عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم کارایی مدیران میانی دولت گفت: متاسفانه نفوذ جدی گرفته نشده است و جریانات فاسد امنیتی و اقتصاد پنهان و قاچاقچیان به دنبال افزایش قیمت ارز هستند تا از این طریق دولت را زمین بزنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041688/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA