نماینده مجلس :انتقال پساب تهران به پاکدشت یک طرح ملی است


پاکدشت -ایرنا – طرح انتقال پساب تهران به شهرستان پاکدشت یک طرح ملی است چرا که ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را می توان با آن سیراب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064279/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA