نماینده مجلس: دوره جزیره‌ای عمل کردن به پایان رسیده است


بیرجند – ایرنا – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دوره جزیره‌ای عمل کردن به پایان رسیده است و اگر کسی با این فضا ادامه دهد چه در حاکمیت و چه در دانشگاه راه به جایی نمی‌برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964392/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA