نماینده مجلس: راه حل مسائل کشور نزد نخبگان است


بیرجند – ایرنا – رئیس فراکسیون پیشرفت شرق و مکران مجلس شورای اسلامی گفت: همه مسائل کشور راه حل دارد و این راه حل‌ها نزد نخبگان و جامعه دانشگاهی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963781/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA