نمایندگان از پاسخ های وزیر ورزش قانع نشدند


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس از پاسخ های سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در مورد توزیع زیر ساخت ها و امکانات ورزشی در کشور قانع نشدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144660/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF