نمایندگان مجلس از دفاعیات وزیر دادگستری قانع نشدند


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دفاعیات وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نماینده شازند قانع نشدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192515/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF