نمایندگان مجلس معرفی سفیر جمهوری آذربایجان در رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند


تهران – ایرنا – ۲۱۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای افتتاح سفارت و معرفی سفیر جمهوری آذربایجان در رژیم اشغالگر قدس را محکوم کرده و از وزارت امورخارجه خواستند اقدامات دیپلماتیک در این باره انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074318/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B3