نمایندگان مخالف: تعریف آسیب دیدگی در لایحه ارتقای امنیت بانوان نیامده است


تهران- ایرنا-نمایندگان مخالف لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان بیان کردند: تعریف آسیب دیدگی در لایحه ارتقای امنیت بانوان نیامده است و برخی عبارات دارای معانی گسترده ای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077686/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86