نورالدینی سرپرست دیوان محاسبات کشور شد


تهران- ایرنا- سید ضیاءالدین نورالدینی بر اساس حکمی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966129/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF