نگرش مجلس به بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی مثبت است


یزد – ایرنا – نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی گفت: نگرش نمایندگان مجلس به بذرپاش برای مدیریت وزارت راه و شهرسازی مثبت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963132/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA