نیروهای مدافع امنیت با سعه صدر امنیت مردم را در برابر اغتشاش‌ گران حفظ کردند


کاشان – ایرنا – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نیروهای مدافع امنیت کشور در جرایان اغتشاشات اخیر با سعه صدر امنیت مردم را در مقابل اغتشاش گران حفظ کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972619/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4