نیکبخت از تجربه کافی برای اداره وزارت جهاد کشاورزی برخوردار است


تهران- ایرنا- نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی گفت: نیکبخت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی فردی کاردان و کاربلد بوده و از تجربه کافی برای اداره این وزارتخانه برخوردار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141534/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA