نیکزاد: پاسخ ایران به بلندپروازی برخی از همسایگان، مقتدر، قوی و پشیمان کننده است


تهران – ایرنا – نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام مقدس اسلامی در عین رحمت نسبت به همسایگان خود،  در برابر هر شرارتی محکم، قاطع و کوبنده برخورد می کند، گفت: پاسخ ایران به بلندپروازی برخی از همسایگان، مقتدر، قوی و پشیمان کننده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966702/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C