هاشمی توانایی ایجاد تحول در وزارت ورزش را دارد/ رای اعتماد می‌گیرد


تهران- ایرنا- رییس فراکسیون ورزش مجلس گفت: در شرایطی که ورزش کشور نیاز به تحول اساسی دارد،هاشمی از عهده این مهم بر می‌آید و می‌تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226860/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF