هدفگذاری دولت برای ریشه‌کنی فقر مطلق تا پایان ۱۴۰۶


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده که تا پایان برنامه فقر مطلق را به صفر برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192277/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B6