همه دستگاهها دولت را در اجرای برنامه‌هایش یاری کنند


تهران- ایرنا- سران قوا تاکید کردند: وظیفه همه دستگاهها و نهادها همکاری و تعامل در جهت اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و ناکام گذاشتن دشمنان در رسیدن به اهدافشان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920387/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF