همکاری‌ رسانه‌ای شناخت ایران و آذربایجان از یکدیگر را ارتقا می‌دهد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گسترش همکاری رسانه‌ ای میان تهران و باکو را برای شناخت بهتر ایران و آذربایجان از یکدیگر ضروری دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177532/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF