هیات تصمیم‌گیری درباره فروش اموال مازاد دولت تشکیل شد


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیات تصمیم گیری درباره فروش اموال مازاد دولت تشکیل شده است، گفت: این موضوع می‌تواند نجات دهنده کسری بودجه باشد و انقلابی در مولدسازی دارایی های دولت به وجود آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989108/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF