واردات فناوری، از دستاوردهای سفر رییس جمهور به چین است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، واردات فناوری و تخصص را یکی از دستاوردهای سفر رییس جمهور به چین عنوان کرد و گفت: واردات تکنولوژی‌های مختلف به کشور، سبب رشد صنایع و جهش تولید در کشور می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035791/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA