وحیدی شخصیتی جهادگر، شجاع  و انقلابی است/ استیضاح وی به نفع کشور نیست


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان داشت:وحیدی شخصیتی جهادگر، شجاع  و انقلابی است که درکارنامه خود سوابق بسیار درخشانی دارد و استیضاح وی در شرایط فعلی به نفع کشور نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198423/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1