وزارت اقتصاد برای حمایت از طرح‌های اقتصادی غیردولتی ضمانتنامه صادر می‌کند


تهران-ایرنا- به وزارت اقتصاد مجوز داده شد برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی با اخذ تضامین لازم معتبر، نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی اقدام نماید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191789/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87