وزارت اقتصاد مکلف به ارائه گزارش تامین مالی برای سرمایه‌گذاری شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مکلف‌کردن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه گزارش درباره میزان تامین مالی در حوزه سرمایه‌گذاری به مجلس خبر داد و گفت: مجلس هر سه ماه باید این گزارش را دریافت و بررسی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166559/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C