وزارت تعاون مکلف به راه اندازی «پرونده الکترونیک رفاهی خانوارها» شد


تهران- ایرنا-در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295859/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7