وزارت خارجه و راه درباره گذرگاه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان نشست برگزار می‌کنند


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره حضور وزیر خارجه در این کمیسیون، گفت: بر اساس پاسخ امیرعبداللهیان به سوال نماینده مردم کلیبر و خداآفرین با موضوع گذرگاه‌های مرزی بین ایران و جمهوری آذربایجان مقرر شد وزارتخانه‌های خارجه و راه با حضور نماینده مردم منطقه نشستی درباره موضوع برگزار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968361/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86