وزیر امور خارجه به سوالات نمایندگان پاسخ داد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره حضور وزیر خارجه در این کمیسیون، گفت: بر اساس پاسخ امیرعبداللهیان به سوال نماینده مردم کلیبر و خداآفرین با موضوع گذرگاه‌های مرزی بین ایران و جمهوری آذربایجان مقرر شد وزارتخانه‌های خارجه و راه با حضور نماینده مردم منطقه نشستی درباره موضوع برگزار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968361/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AF