وزیر دادگستری: «سامانه ارائه گزارش از اموال نامشروع» ایجاد شد


تهران-ایرنا- وزیر دادگستری با بیان اینکه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی قانون اعاده اموال نامشروع آماده شد،گفت: دادستانی کل کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده که تمام دستگاه‌ها و مردم اگر می خواهند گزارشی از اموال نامشروع ارائه دهند به این سامانه ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968787/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF