وزیر نیرو: سامانه تامین حقابه دریاچه ارومیه بهمن به بهره‌برداری می‌رسد


تهران – ایرنا – وزیر نیرو گفت: پیش بینی شده است که سامانه تامین حقابه دریاچه ارومیه در بهمن ماه سال جاری مورد بهره‌برداری قرار گیرد که ظرفیت انتقال ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه با اجرای این پروژه فراهم می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994907/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C