وزیر پیشنهادی ورزش: برای جلوگیری از مهاجرت ورزشکاران برنامه دارم


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان برنامه‌هاش برای جلوگیری از مهاجرت ورزشکاران و تحریم ورزش کشور را به کمیسیون ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227626/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85